Organisatiestructuur Steenwijk

De locatie St. Clemens van de parochie H. Christoffel als onderdeel van de Rooms-katholieke Kerk.

De Rooms-katholieke Kerk heeft haar hoofdzetel in Rome en wordt geleid door de Paus. Vanuit Rome worden de Kerkprovincies aangestuurd. De Nederlandse Kerkprovincie staat onder leiding van Aartsbisschop Eijk. De Aartsbisschop is eindverantwoordelijke voor de bisdommen in Nederland. In de bisdommen, Haarlem, Breda, `s Hertogenbosch, Rotterdam, Groningen, Roermond en het Aartsbisdom Utrecht, zwaaien de bisschoppen de scepter.

Om een bisdom bestuurbaar te maken is het opgedeeld in kleinere units, de parochies. De locatie St. Clemens maakt met nog 4 locaties deel uit van de parochie H. Christoffel. De pastor is de voorzitter van het parochiebestuur maar wordt in feite voor de operationele taak vervangen door de vicevoorzitter. Omdat er te weinig pastors en pastoraal medewerkers zijn moeten meerdere locaties samen gebruik maken van de diensten van het pastorale team. In de Kop van Overijssel wordt samengewerkt in de parochie H. Christoffel.

De parochie H. Christoffel heeft een bestuur dat is samengesteld uit parochianen die afkomstig zijn uit het
werkgebied van de parochie. De bestuursleden worden door de bisschop benoemd voor een periode van 4 jaar
met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging van nog eens 4 jaar.

Het parochiebestuur is als volgt samengesteld:

  • Pastoor Hans Boogers, Voorzitter
  • Theo Leferink, vicevoorzitter
  • Vacant, secretaris
  • Jos Hoogma, penningmeester
  • Marie-Bernadette van de Wal, lid
  • Cees de Haan, lid
  • Marieke Steenbeek, lid
  • Birgitta Damhuis, lid
  • Bert Visser, secretariaat 588219 / 06-22120505

De H. Christoffel parochie zal een visie en een missie definiëren. Elk jaar zal een jaarplan en een speciaal
thema worden vastgesteld. In de parochie werken de locaties samen op de verschillende aandachtsgebieden in
zgn. platforms. In de platforms wordt een gezamenlijk beleid uitgezet waar alle locaties zich zoveel mogelijk
aan houden. Elk platform maakt een jaarverslag en een plan voor het komende jaar. De platformleden
handelen in onze parochie min of meer autonoom en krijgen achteraf wel te horen of het parochiebestuur een
afwijkende mening heeft. Op deze wijze kan er zo efficiënt mogelijk gewerkt worden.

LocatiePlatform liturgiePlatform diaconiePlatform catecheseGem. opbouw
KuinreT. Teunen
0527-231059
theo.teunen@
yarden.nl
J. Ensing
0527-241323
C. Rijpkema-Nijholt
0527-231038
OldemarktVacatureTruus MolenboerMw. A. Dedden
0561-451863
SteenwijkLiesbeth Veenman
0521-511893
Johan Huisman
520049
Henriëtte Timens
0522-480419
Janet Seidel
0521-516289
SteenwijkerwoldC. de Haan
0521-587291
cjmdehaan@home.nl
Herman Velner
0521-588722
Marianne de Grootoosterkamp
0521-362331
glegrande@hetnet.nl
Hans Sloot
VollenhoveMartin Schuttebelt
0527-241644
Jose Klappe
0527-241481
Jan Schillemans
0527-242137
B. Holweg

Organisatie structuur locatie St. Clemens Steenwijk

LOCATIERAAD

VoorzitterTh. Snoeren (6-15)Lid liturgieL. Veenman (6-13)
SecretarisJ. van de Wal (6-18)Lid CatecheseH. Timens (6-15)
Verv. secr.H. TimensLid. Gem. opbouwJ. Seidel (6-18)
PenningmeesterVacantLid DiaconieJ. Huisman (6-16)
Verv. penningmeesterTh. SnoerenVerv. diaconieVacant
Lid Materiele zakenVacant
Verv. mat. zak.Vacant
St. Celemens contact06-55194301

( ) Jaar van aftreden of herbenoeming. De wisselingen van locatieraadsleden heeft plaats per juni. De locatieraad bestaat uit minimaal 3 personen en maximaal 7 personen. De locatieraadsleden worden benoemd door het parochiebestuur voor een periode van 4 jaar met een mogelijke eenmalige verlenging van 4 jaar. De locatieraadsleden kiezen uit hun midden een voorzitter, secretaris en budgetbeheerder/penningmeester.

Voorzitter: Th. Snoeren
De voorzitter geeft leiding aan de locatieraad. Hij ziet toe op het goed functioneren van de raadsleden en de werkgroepen en ondersteunt en initieert nieuwe initiatieven. Daarnaast is hij de vertegenwoordiger van de locatie naar buiten toe.

Secretaris: J. v.d. Wal
De secretaris administreert en verzorgt de inkomende en uitgaande post. Hij zorgt voor de correspondentie met derden en verzorgt de notulen van de locatieraadsvergaderingen. Daarnaast verzorgt hij PR aangelegenheden.

Penningmeester/budgetbeheerder:
De penningmeester administreert de inkomsten en uitgaven van de locatie. Hij stelt de balans/begroting op en verantwoordt aan parochie. De parochie zal de gelden beschikbaar stellen die noodzakelijk zijn om als locatie te kunnen opereren. Hij communiceert over de financiën met de parochie via de Kerkbalans en is verantwoordelijk, binnen de locatie, voor het verwerven van gelden middels Kerkbalans en subsidies. Elk jaar wordt een begroting opgesteld die in oktober aan het parochiebestuur wordt overhandigd. In februari wordt verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de financiële administratie van de begraafplaats.

LITURGIE

Voorz. Liesbeth Veenman
Vervanger : vacant
Taken: Draagt zorg voor het goed functioneren van onderstaande activiteiten.
Rapporteert over de activiteiten van de Liturgie groep aan het locatiebestuur.
Schrijft stukje over liturgieaangelegenheden in het jaarverslag.

ActiviteitTaak omschrijvingContactpersoonTekst
Parochieel
Liturgisch Beraad
1 x per jaar
Komt 2 a 3 x per jaar bijeen
om alle vieringen ,invulling
van o.a. advent,40 dagentijd en
alle zaken aangaande de
liturgie te bespreken. Dit in
goede samenwerking met een
aantal van onderstaande
werkgroepen.
Liesbeth Veenman
JongerenvieringZou moeten worden opgestart.Janet SeidelGemeenschapsopbouw
WOCOWerkgroep verzorgt de
vieringen die in het rooster
worden aangegeven
Theo Leferink
DoopselVoorbereiding liturgie met
doopouders
Liesbeth Veenman
1
ste Communie
Werkgroep verzorgt
voorbereiding zowel
catechetisch als liturgisch voor
1
e H.Communie in overleg met
de school in of buiten
schooltijd.
Maria Amory
VormselIn overleg met ouders en
werkgroep voorbereiding
Vormselviering en overleg met
bisdom hierover.
Huwelijkn.v.t.
Oec. VieringInbreng in de
Liturgiecommissie van de
Raad van Kerken ;1x per
jaar,2e
kerstdag,in onze kerk.
Liesbeth Veenman
AllerzielenVoorbereiding viering met
pastor en coördinator
V. van Bussel
Liesbeth Veenman
UitvaartWordt geregeld door de
coördinator in overleg met
Pastor, soms boekje
uitvaartliturgie verzorgen.
M-B. v.d. Wal
MisboekjesBoekjes Gooi en Sticht worden
besteld door coördinator, voor
speciale vieringen worden
aparte boekjes gemaakt; deze
worden gedrukt door de
drukkers van de werkgroep
Parochieblad.
V. van Bussel
M-B. v.d. Wal
KostersCoördinator regelt schema in
overleg met voorzitter
Tonny la Faille
P.L.B..Intern worden afspraken
gemaakt over de
werkzaamheden.
Verzorgen bestellingen
Boekjes Gooi en Sticht worden
besteld door coördinator
(bestelling 1x per kwartaal)
Bestelling kan online, via: zie
kaartje (Per viering 50
boekjes)
Als er zelf boekjes worden
gemaakt, dan +/- 100-150
exemplaren.
Tonny La Faille
CollectantenGeen echte werkgroep; rooster
staat in parochieblad.
KorenAlle koren hebben hun eigen
dirigent. 2x Per jaar is er
overleg met voorzitter P.L.B.
over het rooster en de
verdeling van de koren.
Liesbeth Veenman
LectorenWorden ingedeeld op rooster
door coördinator en voorzitter
P.L.B.. Coördinator werkt
eventueel nieuwe lectoren in
V. van Bussel
MisdienaarsDienbeurten staan in
parochieblad. Nieuwe
misdienaars worden ingewerkt
door de contactpersoon van de
misdienaars.
Liesbeth Veenman
ClemensvieringOrganisatie met koren en
voorganger(s)
Liesbeth Veenman
SeniorenvieringOverleg met voorganger
Reserveren plaats/gerechten
M-B. v. d. Wal