H. Nicolaas Vollenhove

Historie

Op 30 augustus 1795 werd door de rentmeester van de heer van Rhemen tot Rhemenshuizen aan de Geestelijkheid van Vollenhove verhuurd het huis Rhemenshuizen in de Kerkstraat om door de Rooms katholieken als kerk gebruikt te worden. Op 1 april 1799 werd hun de voormalige H. Geestkapel ter beschikking gesteld. Deze werd op 8 mei ingewijd. Op 30 augustus 1795 werd door de rentmeester van de heer van Rhemen tot Rhemenshuizen aan de Geestelijkheid van Vollenhove verhuurd het huis Rhemenshuizen in de Kerkstraat om door de Rooms katholieken als kerk gebruikt te worden.

Op 1 april 1799 werd hun de voormalige H. Geestkapel ter beschikking gesteld. Deze werd op 8 mei ingewijd. De kapel heeft als kerk tot 21 juni 1953 dienst gedaan, toen een nieuw kerkgebouw schuin tegenover de kapel in gebruik werd genomen. Het gebouw was daarna ondermeer klaslokaal, gymnastiekzaal en opslagplaats.In 1958 was het een bouwval geworden, niets meer en niets minder. Aan alle kanten werd het in zijn voegen krakende gebouwtje gestut
Op 3 september 1958 werd dan ook bij het toenmalige ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen een gemeentelijk verzoek ingediend, de stoffelijke resten te mogen slopen. Geen sprake van”, oordeelde het departement van Den Haag op 14 mei van het volgende jaar. O.K. en W. had ,,overwegende bezwaren”, omdat het bouwval ,,een van de weinige, nog overgebleven gasthuiskapellen in Nederland is”. Na allerlei subsidieaanvragen en een nog verdere verwoestingen aanrichtende storm in oktober 1972, gaf het ministerie van CRM in het midden van de jaren zeventig te kennen, dat f 478.900,- subsidie kon worden toegekend over de door architectenbureau Meijerink uit Zwolle opgestelde restauratiebegroting van f 575.000,-. Met vereende kracht werden de herstelwerkzaam-heden ter hand genomen. Maar onder meer door historische vondsten en het mondjesmaat af komen van de door CRM toegezegde subsidie, wilde de restauratie echter niet al te snel vlotten. Als gevolg daarvan èn onder invloed van de alsmaar verder stijgende rentetarieven, werd de financieringsschuld van de Stichting Stadsherstel Vollenhove, de initiatiefnemer van de restauratie, hoger en hoger. Naarmate de restauratie vorderde tekende zich steeds duidelijker af dat er waar-schijnlijk geen gegadigde voor de Heilige Geestkapel gevonden zou worden binnen het verenigingsleven van Vollenhove. Een idee om er het jeugdwerk in te vestigen werd verworpen, omdat ook dat geen geld in het laatje zou brengen. De plaatselijke fanfare kreeg er evenmin onderdak, want dat zou te veel geluidsoverlast bezorgen.
In het begin van 1980 ondernam de schuldeisende ABN-bank in Zwolle dan ook de eerste poging het kerkgebouwtje te verkopen. Het heeft daarna al enkele eigenaren gehad, zonder veel of blijvend succes. Het gebouw doet nu dienst als expositieruimte. Het is een klein eenbeukig gebouw in vroeg-gothische stijl met recht gesloten koor en een houten zoldering, waarboven de schinkels van het oorspronkelijk houten tongewelf. In het koor een muurschildering, voorstellend St. Joris en de draak. Glas-in-loodramen. Boven de ingang is een verbleekte aanduiding in de boog waarneembaar, waaruit men met enige moeite het woord Deo en nog enige letters aan de tand des tijds kan ontrukken.