Bestuur


Taken en doelen

Het doel en de taak van een parochiebestuur zijn vastgelegd in het “Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms-katholieke Kerk in Nederland”.
Zij bestuurt de parochie voor zover het betreft het parochiaal vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie, met inachtneming van het kerkelijk recht en de bisschoppelijke voorschriften.

Tot de taak van het parochiebestuur behoren:

a. het bestuur over de roerende en onroerende zaken;
b. financiële zaken;
c. het verrichten van rechtshandelingen en het aangaan van overeenkomsten ten name van de parochie.

Zij heeft tot taak de pastores te adviseren over pastoraal beleid. De pastoor is van rechtswege voorzitter van het parochiebestuur. Parochiebestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd door de bisschop. Zij zijn slechts eenmaal terstond herbenoembaar. Het parochiebestuur onderhoudt contacten met het bisdom Utrecht.

Tot de verantwoordelijkheid van het parochiebestuur behoren ook de werkvelden liturgie, catechese, diaconie en gemeenschapsopbouw. U vindt een uitgebreide omschrijving van deze werkvelden door deze in de kolom hiernaast aan te klikken en te openen.

De platforms voor deze werkvelden zijn verantwoordelijk voor de voortgang en de ontwikkeling van hun activiteiten. Deze platforms hebben een coördinerende taak, een beleidsontwikkelende taak en een stimulerende taak. De eindverantwoordelijkheid voor het beleid ligt bij het parochiebestuur in samenspraak met het pastoraal team.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter Pastoor Ton Huitink 06-20570669
Vice-voorzitter Jos van den Nouland 06-15404156
Penningmeester Jos Hoogma 06-50469244
Secretaris Birgitta Damhuis 06-13691499
Materiële zaken  vacant  

Het pastorale team werkt naast de Christoffelparochie ook voor de parochies Thomas a Kempis (7 katholieke kerken in Zwolle, Kampen, IJsselmuiden, Hasselt en Hattem) en de Norbertusparochie (de parochie van Oostelijk Flevoland en Noord Veluwe).